راه حل هزار و یکم

یک. آ. برایم گوشواره سوغاتى آورده. روى هر لنگه اش پروانه اى نقره اى بالهایش را باز کرده. گوشواره جور خوبى بازیگوش است. امروز گوشم کردم و چرخیدم توى خانه. تمام مدت صداى ظریف بالهاى پروانه توى گوشم بود. حالا که گوشواره ها را درآوردم، دلم برایشان تنگ شده.

***

دو. تهران سرد شده. من پاییز را زندگى نکردم و زمستان شد.

 ***

 سه. "تو هیچ گاه پیش نرفتى، تو فرو رفتى."

 ***

چهار. بچه مى پرسد: " این کارا رو مخصوصا خراب مى کنن، بعد میدن به تو درستش کنى؟" قبلتر مفصل براش توضیح داده بودم که دارم یک کار اجرایى مشکل دار را اصلاح مى کنم!

 ***

پنج. آنقدر مشغول کار بودم که فرصت نکردم دچار دلتنگى عصر جمعه شوم.

/ 0 نظر / 2 بازدید