ورژن نوک مدادىِ دنیاى مزخرف

روى سپر عقب پراید نوک مدادى که سر کوچه ى ما پارک کرده با خط نستعلیق نوشته اند: "دنیاى مزخرف"، بچه را از مدرسه آورده ام خانه و دنیاى مزخرف همانجا بوده. از شهر کتاب به خانه برگشته ام و باز همان دنیاى مزخرف را خوانده ام. شب، خسته و بى حوصله از مهمانى برگشته ام و هنوز دنیا، به همان مزخرفى، پشت سپر پراید مانده، سر کوچه ى خانه. مى ترسم پیر شوم و دیگر دلم پرواز نخواهد و هنوز نوشته ى "دنیاى مزخرف" جلوى چشمم باشد.

/ 0 نظر / 2 بازدید