...

زنان اگر مجبور شوند
روی دیوارهای زندان ،
آسمان آبی را
نقاشی خواهند کرد...

اگر پارچه های زخم بندی
سوزانده شود،
پارچه های بیشتری خواهند بافت.
اگر خرمنها نابود شوند،
بذرهای بیشتری خواهند پاشید.

آنجا که دری نیست،
زنان در خواهند ساخت
و آن را باز خواهند کرد
و از آن عبور خواهند کرد

و به راههای جدید
و زندگی های جدید گام خواهند نهاد.

«کلاریسا پینکولااستس»

/ 0 نظر / 127 بازدید