دلخوشیها کم نیست

سررسیدها را دوست دارم، مخصوصا وقتی توی اسفند دستم بگیرمشان. صفحه‌های سفید را ورق می‌زنم ... فکر می‌کنم این همه امکان... این همه روز که می ‌تواند پر از خوشحالی باشد. پر از مهمانی. پر از دوستی... به روی خودم نمی‌آورم که روی بیشتر این صفحه‌ها قرار است جمله تلفن به مهندس تاسیسات، یادآوری ارسال نامه ، چک کردن مساحت ساختمان اداری و وقت دکتر ساعت 6 نقش ببندد.

/ 0 نظر / 3 بازدید