دلم تنگ شده و سینوزیت هم دارم

سینوزیتم نوى نو است. اواسط زمستان پارسال گرفتمش. بلد نیستم سینوزیت داشته باشم. باد سرد که بهم مى خورد، اول سردرد مى گیرم بعد یادم مى افتد که سینوزیت دارم.  شما سینوزیت داران حرفه اى پاییز و زمستان را چطور سپرى مى کنید؟ اصولا چطورى باید مدارا کرد با این جانور که مدام نگزد؟

/ 0 نظر / 2 بازدید