این تهدید جدى است!!!

دوستهایى هستند که مى شود با آنها در اتاق را بست. مى شود ولو شد روى تخت و ریسه رفت از چیزهاى احمقانه. دوستهایى هستند که با آنها مى شود میزبان بودن را فراموش کرد. مى شود ته دیگ سوخته سر میز آورد و مى شود به مگنتهاى روى یخچال هم خندید. دوستهایى هستند که با آنها مى شود نقابها را برداشت. مى شود ترسهاى سى و خورده اى سالگى را با آنها شریک شد و مى شود حرفهایى زد که جرات گفتنش را به خودت هم ندارى. دوستهایى که یک عصر کسالت بار پنجشنبه را تبدیل مى کنند به شبى از جنس شادى و خنده و تمام جمعه بوى پنجشنبه را مى دهد .تا مهاجرت شماها را هم نخورده، خودم مى خورمتان، بله!

/ 0 نظر / 2 بازدید