به من بگو چرا؟

 

اگر رویاهای ما به راستی رویاهای ما هستند چرا در مسیر زندگی گمشان می کنیم؟ چرا اینقدر راحت خودشان را لابلای کار و درس و روزمرگی مخفی می کنند؟ چرا رویاها اینقدر دوست دارند مخفی شوند؟ چرا رویاها هر چند وقت یکبار وادارمان می کنند که دنبالشان بگردیم؟ اگر رویاهای ما، مال ما هستند کجا می روند؟ آیا از خیال ما به خیال کس دیگری کوچ می کنند؟ کسی که جرات و شجاعتش را دارد که روزمرگی و دغدغه پول و مدرسه بچه را کنار بزند و زندگیشان کند؟ آیا رویاها آدمهای شجاع را بیشتر دوست دارند؟ آیا رویاها منتظرند تا ما پیدایشان کنیم؟ آیا رویاهای ما انسانها می تواند مشترک باشد؟ آیا یک رویا آنقدر توی ذهنها می چرخد تا کسی را پیدا کند که عملیش کند؟ آیا رویاها می دانند که نگه داشتن یک رویا از رسیدن به آن دشوارتر است؟ آیا رویاها می دانند که ما می ترسیم؟

 

/ 0 نظر / 3 بازدید